WRÓĆ

 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Łuków”

Gmina Łuków od 1 lipca b.r rozpoczęła realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Łuków” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Prirytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt realizowany jest w 12 szkołach podstawowych w tym jednej filialnej, dla których gmina jest organem prowadzącym tj. ZS w Czerśli, ZS w Dąbiu, ZS w Gołaszynie, ZS w Gołąbkach, ZS w Gręzówce, ZS w Krynce, SP w Rolach, ZS w Strzyżewie, SP w Świdrach, ZS w Zalesiu, SP w Zarzeczu, SF w Turzych Rogach.

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2012r. Wartość projektu ogółem wynosi 355 220,40 zł.


Od dnia 19.09.2011roku  Zespół Szkół w Strzyżewie wraz ze Szkołą Filialną w Turzych Rogach przystąpił do realizacji projektu '' Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Łuków''.  Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przystąpiono do działań mających na celu zrealizowanie 120 godzin lekcyjnych.

      Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy z wykorzystaniem basenu krytego podzielone zostały na dwie części. Jedna część to zajęcia na sali gimnastycznej-48godzin, druga część to zajęcia na basenie krytym ''DELFINEK'' w  Łukowie-72godziny. W projekcie bierze udział 45 uczniów. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu, dwa razy są zajęcia na sali i raz zajęcia na basenie. Na początku zajęć dokonano wstępnej oceny budowy ciała. Uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy. Już po przepracowaniu 40 godzin można zauważyć duże postępy.

      Uczniowie na zajęciach w wodzie i na sali  wzmacniają różne grupy mięśniowe oswajają się ze środowiskiem wodnym oraz próbują  nauczyć się pływać. Poprzez różne formy zabawowe poprawiają swoją sprawność motoryczną. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach a basen jest dla nich rewelacyjny. Program będzie realizowany do 30.06.2012r.

                            Zajęcia prowadzi mgr Jarosław Borek nauczyciel wychowania fizycznego.

.

 


Zajęcia logopedyczne

     W wyniku realizacji projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych” w Gminie Łuków współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przystąpiono do działań mających na celu korektę wad i zaburzeń mowy u dzieci w klasach     I - III w Zespole Szkół w Strzyżewie i Szkole Filialnej w Turzych Rogach. Efektem tych działań było wyłonienie dzieci potrzebujących pomocy logopedycznej. Po dokonaniu wstępnej oceny obejmującej wywiad , badanie słuchu fonematycznego i fizycznego, badanie praksji, lateralizacji, analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej, realizację samogłosek w izolacji i głosek w wyrazie, zastosowanie prawidłowo form gramatycznych oraz ocenę aparatu artykulacyjnego obejmującego sprawność warg, języka oraz zgryz. Wybrano dwanaścioro dzieci. Każdemu dziecku postawiono indywidualną diagnozę logopedyczną.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. W sumie do zrealizowania jest 120 godzin lekcyjnych. Program realizowany jest od 1.09.2011- 30.06.2012.

 

Zajęcia logopedyczne prowadzi mgr Jolanta Domańska- logopeda.