WRÓĆ       

DEMOKRACJA DAWNIEJ I DZIŚ

OBEJRZYJ CIEKAWĄ PREZENTACJĘ

 

 Demokracja - ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli). Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna. Gwarantem istnienia demokracji parlamentarnej jest konstytucja.

Demokracja ma swój początek w Starożytnej Grecji. W znaczący wkład w jej rozwój ma także kultura Starożytnego Rzymu. Demokracja została nazwana ostatnią formą rządów i rozpowszechniła się znacząco wokół globu.

Demokracja ateńska - była formą ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce. Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami.

Podstawą demokracji ateńskiej były rządy większości, rotacyjność urzędów i masowe uczestnictwo. Na zgromadzeniach wszyscy pełnoprawni obywatele płci męskiej brali udział w głosowaniu. Wszystkie najważniejsze decyzje o znaczeniu państwowym podejmowane były przez Zgromadzenie Ludowe. Głosowanie odbywało się w miejscach publicznych, zwykle przez podniesienie ręki.

 Państwa demokratyczne

Państwa demokratyczne są obecnie jednymi z najlepszych rodzajów państw ze względu na ich reżim polityczny. Dzieje się tak, ponieważ państwa takie, dają swoim obywatelom największe wolności i prawa, które działają na korzyści społeczeństwa. Władza jest wybierana przez obywateli, co również wpływa bezpośrednio na to, jak tworzy się prawo i jak każde z elementów daje możliwości rozwoju kraju. Państwa demokratyczne dają swoim obywatelom największe swobody

 Demokracja dawniej

 

 Demokracja dziś

 

 

Rodzaje demokracji:

 • antyczna;  

 • szlachecka;

 • hierarchiczna;

 • bezpośrednia;

 • parlamentarna;

 • społeczna;

 • ludowa;

 • ateńska;

 • uczestnicząca;

 • totalitarna;

 • liberalna;

 • pośrednia;

 • konstytucyjna;

 • większościowa;

 „Siłą napędową demokracji nie jest miłość do innych ludzi, ale nienawiść do wszystkiego spoza plemienia, spoza frakcji, partii czy narodu. Wola   powszechna głosi wojnę totalną,

a nienawiść jest największą siłą rekrutów. ”

                                                                                                                    /John Frederick Fuller/  

 

„Moim ideałem politycznym jest demokracja. Chciałbym, żeby każdy człowiek był szanowany jako jednostka i żeby nikogo nie wynoszono na piedestał.”                                                                       
                                                                                      /
Albert Einstein/

 

Dobry obywatel powinien:

 • znać swoje prawa i obowiązki,

 • interesować się życiem publicznym,

 • orientować się w bieżących problemach dotyczących społeczności lokalnej i krajowej,

 • angażować się w sprawy regionu i państwa,

 • próbować wywierać wpływy na decyzję władz, np. w gminie lub państwie, poprzez głosowanie lub członkostwo w organizacjach,

 • dbać o dobro całego społeczeństwa, 

  Prawa zagwarantowane przez demokrację:

 • prawo do życia

 • prawo wolności

 • prawo własności

  

Realizatorzy projektu edukacyjnego „Demokracja dawniej i dziś”:

 

Paulina Kowalczyk

Paulina Jankowska

Agnieszka Goławska

 

Koordynator projektu: Renata Turska


Uczniowie biorący udział w projekcie edukacyjnym „Demokracja dawniej i dziś”, dnia 21 marca 2011 r. wzięli udział w wycieczce do Parlamentu RP. Mieli okazję zwiedzić gmach Sejmu i Senatu oraz zobaczyć „na żywo” pracę parlamentarzystów. Największe wrażenie zrobił na nich gmach posiedzeń Sejmu. Zadowoleni byli również z możliwości osobistego spotkania ze znanymi politykami. Uczniowie, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu: Agnieszka Goławska, Paulina Jankowska, Paulina Kowalczyk, Paulina Pruchniewicz,  Paulina Suśniak

Edyta Pruchniewicz, Anna Kiryła, Klaudia Kurowska, Monika Dębińska, Sylwia Pruchniewicz, Sylwia Izdebska, Mateusz Ziółkowski, Sebastian Śledź, Daniel Piszcz, Mateusz Pasek  

Opiekunowie:

1. p.Renata Turska

2. p.Zbigniew Strzyżewski

 

Laski Marszałkowskie z poprzednich lat

Makieta przedstawiająca kompleks budynków Parlamentu RP

Pamiątkowa tablica w hołdzie posłom II Rzeczypospolitej, poległym w czasie II wojny światowej

Sala posiedzeń Senatu

Schody w holu głównym

Sejmowa Sala Posiedzeń

Tablica upamiętniajaca ofiary katastrofy pod Smoleńskiem

Tablica znajdujaca sie przy wejsciu do Senatu

Uczniowie i opiekunowie


ANKIETA

anonimowa dotycząca demokracji

 

Zwracamy się do Państwa  z prośbą o wypełnianie poniższej ankiety. Zebrane w ten sposób informacje pomogą nam w uzyskani opinii na temat ustroju demokratycznego.

 

  1. Czy demokracja według Pani/Pana to dobry ustrój polityczny w Polsce?

Tak                                          Nie                                         Nie wiem

 

  1. Jaka jest według Pani/Pana największa wada demokracji?

Korupcja                  Centralizacja                 Biurokratyzacja            Inne……………….

 

     3.Jaka jest według Pani/Pana największa zaleta demokracji?

      Równość             Wolność                  Prawa obywatelskie            Inne…………………..

       

    4.Czy często korzysta Pani/Pan ze swoich praw?

      Często                                   Rzadko                                    W ogóle

     

    5.Czy należycie wypełnia Pani/Pan swoje obowiązki wobec państwa?

      Tak                                        Nie                                          Nie wiem

 

    6. Czy uważa Pani/Pan , że prawa człowieka dają możliwość rozwoju?

      Tak                                       Nie                                          Nie wiem

 

 7. Czy uważa Pani/Pan , że w Polsce byłoby lepiej gdyby zostały zniesione prawa człowieka?

      Tak                                       Nie                                          Nie wiem

 

8. Czy uważa Pani/Pan , że w dzisiejszym świecie są te prawa przestrzegane ?

     Tak                                      Nie                                            Nie wiem

 

9. Co Pani/Pan zmieniłby/aby  w  funkcjonowaniu państwa?

……………………………………………………………………………………………….......

 

Dziękujemy .

 

    WYNIKI ANKIETY DOTYCZĄCEJ DEMOKRACJI

 

W ramach realizacji projektu edukacyjnego ,,Demokracja dawniej i dziś’’ postanowiliśmy poznać odczucia społeczne na temat funkcjonowaniu tego ustroju politycznego. W tym celu przygotowaliśmy ankietę badającą  znajomości wad i zalet demokracji, oraz praw i obowiązków obywateli.

   Ankietą zostało objętych 30 mieszkańców Gminy Łuków .


Wyniki przedstawiają się następująco.

 

1. W pierwszym pytaniu naszej ankiety zastanawiamy się nad tym, czy demokracja to dobry ustrój polityczny w Polsce? 

  77% ankietowanych twierdzi, że tak, jednak są także ci, którzy uważają, że jest inaczej. Jest ich zdecydowanie mniej, bo tylko 13%. Pozostali wstrzymali się od udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Wynika z tego, że demokracja to dobry ustrój polityczny w Polsce.   


2. W drugim pytaniu rozważamy wady demokraci.
 
                                                                                               
Według ankietowanych największą wadą demokracji jest korupcja, drugą natomiast biurokratyzacja.   


3. W następnym pytaniu skupiamy się nad zaletami demokracji.      

Odpowiedzi ankietowanych były bardzo różnorodne.  Najwięcej głosów otrzymała wolność. Następną zaletą cenioną przez badanych okazały się prawa obywatelskie.  
4. W kolejnym pytaniu ankietowani oceniali jak często korzystają ze swoich praw.

Z odpowiedzi obywateli wynika, że rzadko korzystają ze swoich praw tylko, 30% ankietowanych uważa że często. 17% badanych twierdzi,

 że nie korzysta z praw zagwarantowanych  im przez demokrację. 

5.
W piątym pytaniu zapytaliśmy respondentów, czy należycie wypleniają swoje obowiązki wobec państwa? 

Większość z nich twierdzi, że należycie wypełnia swoje obowiązki wobec kraju.

6. W następnym pytaniu ankietowani zastanawiali się nad tym, czy prawa człowieka dają możliwość rozwoju, czy może jednak nie.         

Według większości badanych prawa obywatelskie dają możliwość rozwoju, są jednak też tacy, którzy wstrzymali się od odpowiedzi na to pytanie.

7.W kolejnym pytaniu ankietowani rozważali, czy byłoby lepiej, gdyby te prawa zostały zniesione?


Ponad 70% badanych uważa, że prawa człowieka są potrzebne i nie powinny zostać zniesione. Jednak są także osoby , które twierdzą wręcz przeciwnie, a jest ich aż 10%.

8. Kolejne pytanie dotyczyło problemu przestrzegania praw człowieka.


Wyniki ankiety wskazują, że przestrzeganie praw człowieka to społeczny problem.

Aż 40% badanych uważa, że prawa te nie są przestrzegane, tylko30% osób, że są przestrzegane , 30% nie ma zdania w tej sprawie.

9.W ostatnim pytaniu respondenci byli zapytani o to, co zmieniliby w funkcjonowaniu państwa.

 
Połowa ankietowanych stwierdziła, że w funkcjonowaniu państwa nie trzeba nic zmieniać. Jednak są tacy, którzy zmieniliby swoich przedstawicieli władzy czy też chcieliby mieć większe zarobki.

Wnioski:


       
Z powyższego badania jasno wynika, że demokracja ma wiele wad, ale neutralizują je zalety, takie jak np.: wolność i prawa obywatelskie. Te ostatnie, według ankietowanych, dają możliwość rozwoju, lecz rzadko z nich korzystają. Respondenci uważają, że są one potrzebne i nie chcieliby, aby zostały zniesione, jednak przyznają, że nie wszyscy ich przestrzegają. Funkcjonowanie państwa, zdaniem obywateli, daje wiele do życzenia. Zmieniliby w nim np.: polityków oraz zwiększyli zarobki.

Podsumowując -  demokracja to dobry ustrój polityczny, ale warto byłoby, żeby każdy mieszkaniec naszego państwa pomógł w ulepszeniu życia Polaków, a tym samym

i własnego.
 

Ankietę przeprowadził i wyniki opracował zespół zadaniowy w składzie: Anna Kiryła, Daniel Piszcz, Damian Skwarek, Albert Domański, Rafał Świerczewski, Sebastian Śledź


W dniu 8 czerwca 2011 r. odbyła się publiczna prezentacja efektów projektu „Demokracja dawniej i dziś”. Przygotowaliśmy prezentację multimedialną podsumowującą naszą pracę nad projektem. Zapraszamy do jej obejrzenia kliknij aby odtworzyć prezentację