POPRZEDNIA

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Zespołu Szkół w Strzyżewie

[z poprawkami uchwalonymi dnia 19 września 2007 r.]

 

 

Rozdział I

§ 1

Nazwa reprezentacji rodziców

1. Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

/Dz. U. Nr 95/91 poz. 425/, jednolitego tekstu Ustawy o systemie oświaty z dnia

7.09.1995r., ujednoliconej Ustawy o systemie oświaty po zmianach z dnia 21.01.2000r

i 18.02.2000r.oraz z późniejszymi zmianami reprezentacja rodziców Zespołu Szkół w Strzyżewie przyjmuje nazwę i posługuje się pieczątką podłużną „Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Strzyżewie, 21-400 Szaniawy, tel. (025) 796 3054

2. Rada Rodziców jest statutowym organem szkoły.

 

Rozdział II

§ 2

Cele i zadania Rady Rodziców

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły (reprezentacja

rodziców uczniów poszczególnych klas wybieranych przez ogół rodziców każdej klasy)

oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły,

a także wnioskowanie do innych organów Szkoły w tym zakresie spraw.

2. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej, dydaktycznej

i wychowawczej funkcji Szkoły.

3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania

realizacji celów i zadań Szkoły;

2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, a także

ustalanie zasad wykorzystywania tych funduszy;

3) zapewnianie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami Szkoły, rzeczywistego

wpływu na działalność Szkoły, wśród nich zaś:

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w Szkole i klasie;

b) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego

postępów lub trudności w nauce lub zachowaniu;

c) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

d) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły, a przede wszystkim określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców;

f) wyrażania opinii na temat pracy wszystkich nauczycieli ubiegających się o awans

zawodowy;

g) uczestniczenie dwóch przedstawicieli w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły

h) współpraca z organami nadzorującymi i prowadzącymi działalność szkoły.

i) opiniowanie min.: WSO, szkolny zestaw podręczników i programów nauczania, organizację zajęć dodatkowych, programy naprawcze dydaktyczne i wychowawcze, projekt planu finansowego;

j) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną dokumentów:
- program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowany przez nauczycieli,

- program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów , nauczycieli i rodziców,

 

 

Rozdział III

§ 3

Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców Szkoły jest zebranie klasowe.

2. Zebranie rodziców poszczególnych klas wybiera spośród siebie „Klasową Radę

Rodziców”, składającą się z 3 osób, wskazując spośród siebie: przewodniczącego,

sekretarza i skarbnika.

3. Przedstawiciele Klasowych Rad Rodziców tworzą Radę Rodziców Szkoły.

4. Plenarne zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie:

a) Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ pracy;

b) Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.

5. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców, które jest zwoływane

raz w roku.

6. Prezydium Rady Rodziców składa się z 3 członków, wybierając spośród siebie:

przewodniczącego, sekretarza i członka Prezydium.

7. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, wybierając spośród siebie: przewodniczącego i 2

członków Komisji.

8. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze

spośród swoich członków, członków Rady Rodziców lub innych rodziców i osób

współdziałających z rodzicami spoza Szkoły/jako ekspertów/ dla wykonania określonych

zadań.

§ 4

Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok począwszy od dnia pierwszego spotkania

rodziców z wychowawcami na początku każdego roku szkolnego, aż do dnia pierwszego

spotkania rodziców z wychowawcami na początku kolejnego roku szkolnego.

§ 5

[anulowany]

 

Rozdział IV

§ 6

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy

1. Rada Rodziców ma prawo wyrażania swojego stanowiska we wszystkich sprawach

dotyczących funkcjonowania szkoły i jej organów w formie uchwał.

2. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy

członków Rady Rodziców.

3. Na wniosek co najmniej jednej osoby głosowanie może być tajne.

4. Głosowanie musi być jawne i imienne (z wpisem do protokołu), gdy uchwały dotyczą

spraw finansowych.

5. Ustalenie quorum oraz prawomocność decyzji zebrania ustala każdorazowo sekretarz

organu lub przewodniczący.

6. Teksty podjętych uchwał przewodniczący Rady Rodziców przedstawia dyrektorowi szkoły

w ciągu 5 dni roboczych. Dyrektor wstrzymuje wykonanie podjętej przez Radę Rodziców

uchwały w przypadku jej niezgodności z obowiązującym Statutem Szkoły. W takim

przypadku dyrektor uzgadnia z Radą Rodziców sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały w ciągu 14 dni od daty otrzymania tekstu uchwały.

7. Spory między dyrektorem szkoły a Radą Rodziców rozstrzyga organ prowadzący szkołę.

8. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane, odpowiedzialność ponosi sekretarz.

 

Rozdział V

§ 7

Wybory do organów Rady Rodziców

1. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla

danego organu. Zgłoszeni kandydaci wyrażają ustnie lub pisemnie /jeżeli nie mogą wziąć

udziału w zebraniu wyborczym/ swoją zgodę na kandydowanie.

2. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% + jeden głos uczestników

prawomocnego zebrania wyborczego.

3. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

4. Wybory do organów Rady Rodziców odbywają się podczas pierwszego spotkania

roboczego na początku każdego roku szkolnego.

5. Porządek zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców (pierwsze spotkanie

robocze na początku każdego roku szkolnego) ustala się podczas zebrania inauguracyjnego.

Ustalony porządek zebrania sprawozdawczo-wyborczego musi uwzględnić:

- wybór komisji skrutacyjnej do policzenia głosów;

- wybór przewodniczącego, sekretarza i członka Prezydium;

- uchwalenie planu wychowawczego szkoły;

- uchwalenie wstępnego kalendarza spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym;

- uchwalenie wniosków do planu pracy nowo powołanej Rady Rodziców na najbliższą

kadencję;

- wolne głosy i wnioski.

6. Inne plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w §7ust 5, z tym, że opuszcza się w nim punkty, które nie wymagają omówienia na tym posiedzeniu.

 

Rozdział VI

§ 8

Plan pracy Rady Rodziców i jej organów

1. Posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływanie przez jej Prezydium nie rzadziej niż raz w

semestrze.

2. Zebranie Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek klasowych

rad rodziców z, co najmniej 1 klasy, na wniosek Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej.

Wymienione szkolne organy składają wniosek do Prezydium Rady Rodziców za

pośrednictwem Dyrektora Szkoły.

3. Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed posiedzeniami Rady

Rodziców, na którym prezentowane jest sprawozdanie roczne. Komisja Rewizyjna może

zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Rady Rodziców, rady

rodziców klasy, Dyrektora Szkoły lub dowolnej grupy rodziców.

4. Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców, jak komisje problemowe czy zespołów roboczych wynikają z potrzeb realizacji różnorodnych

zadań, jakich się podjęły te zespoły.

5. Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców,

klasowych rad rodziców, Dyrektora Szkoły lub wychowawcy klasy.

6. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i muszą

być przedstawione: na najbliższym posiedzeniu Rady Rodziców, dyrektorowi szkoły oraz

osobom, które wnioskowały o zwołanie Komisji Rewizyjnej.

 

Rozdział VII

§ 9

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:

1) ze składek rodziców;

2) z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się

    Prezydium Rady Rodziców;

3) z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców;

4) z innych źródeł.

2. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu rodziców. Propozycję wysokości składki przedstawia dla całej szkoły prezydium rady rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.

1) Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, rada rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko na jedno dziecko lub obniżenie składki wnoszonej na wszystkie dzieci danych rodziców. Rada rodziców może całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obniżka składki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymaga indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice.

3. Wydatkowanie środków odbywa się na podstawie opracowanego przez Radę Rodziców, na

początku każdego roku, preliminarza wydatków.

4. Środki pochodzące ze składki rodziców mogą być wydatkowane na następujące cele:

1) pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania

zakupu odzieży, podręczników udziału w szkolnych i klasowych wycieczkach oraz

szkolnych uroczystościach wymagających opłaty;

2) wyjątkowych okolicznościach socjalna pomoc materialna dla młodzieży może być

przyznana także w formie zasiłku losowego;

3) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym lub

międzyszkolnym (olimpiady, konkursy, festyny, okolicznościowe uroczystości

szkolne i inne);

4) sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół przedmiotowych;

5) nagrody dla uczniów;

6) stypendia dla uczniów;

7) zakup książek, materiałów dydaktycznych i sprzętu technicznego do pracowni

przedmiotowych, w celu ich wykorzystania na zajęciach lekcyjnych;

8) dofinansowanie wyposażenia szkoły;

 

Rozdział VIII

§ 10

Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców

  1. Do obsługi księgowo-rachunkowej środków finansowych rady rodziców wyznacza się skarbnika prezydium.
  2. Dopuszcza się możliwość korzystania skarbnikowi z  pomocy sekretarza Szkoły.

 

Rozdział IX

§ 11

Postanowienia końcowe

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami Szkoły, Prezydium Rady

Rodziców zaprasza na swoje posiedzenie Dyrektora oraz kierownictwo pozostałych

organów Szkoły.

2. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień

ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w niniejszym

regulaminie.

3. W przypadku nie respektowania przez Dyrekcję Szkoły, Radę Pedagogiczną lub

pracowników administracji szkoły posiadanych uprawnień Rady Rodziców, Prezydium RR

może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora Szkoły i ma

prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.

4. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z organami Szkoły w powyższej kwestii

i nieudzielanie wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia – Prezydium Rady

Rodziców ma prawo zwrócić się o rozstrzygniecie sporu do organu prowadzącego Szkołę.

5. Członkowie Klasowych Rad Rodziców, Prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie

Komisji Rewizyjnej, mogą zostać odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji,

jeżeli gremia, które dokonały ich wyboru, postanawiają ich odwołać.